+31206672776 info@ronbo.nl

Algemene voorwaarden

Om de algemene voorwaarden als pdf document te downloaden, klik dan op de button.  

Algemene voorwaarden Ronbo Multidiensten

Tot stand gekomen 

 

 1. Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op -en maken onlosmakelijk deel uit van- iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op Ronbo Multidiensten gevestigd te Amsterdam. Verder te noemen “gebruiker” te leveren producten of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “klant” bedoelt: iedere (rechts) persoon die bij of via gebruiker goederen of diensten besteld en of afneemt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door de Ronbo Multidiensten, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is aangenomen.

Door het retour sturen van de getekende offerte of aanbieding, verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden, en zal de overeenkomst bindend maken.

Indien de opdrachtgever werkt met schriftelijke opdrachten met een identiek nummer zal deze als akkoord verklaring dienen aangaande de genoemde opdracht.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van de gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Ronbo Multidiensten ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst.

3.1 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderzijds door Ronbo Multidiensten worden steeds naar beste geweten gedaan. En deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

3.2 Ronbo Multidiensten is ten alle tijden gerechtigd, het werk te laten uitvoeren door ingehuurd personeel. Deze zullen wel volledig onder de verantwoording vallen van Ronbo Multidiensten.

 

 1. Prijzen.

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswegen worden opgelegd.

4.2 De in de aanbieding van Ronbo Multidiensten weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order) bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Ronbo Multidiensten de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen 8 dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

 1. Betaling.

5.1  Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Ronbo Multidiensten te verrekenen met de door Ronbo Multidiensten ion rekening gebrachte bedragen.

5.2 Ronbo Multidiensten heeft steeds het recht om geleverde goederen of diensten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden per deellevering te factureren.

5.2 Voor betalingen zullen de volgende termijnen in acht worden genomen.

Bedragen tot  € 5.000,00 excl. BTW binnen 14 dagen na oplevering, levering of uitvoering.

Bedragen tussen € 5.000,00 en € 15.000,00 50 % voor aanvang werkzaamheden en 50 % binnen 24 dagen na oplevering

Bedragen tussen € 15.000,00 en hoger 50 % voor aanvang werkzaamheden 25 % bij 50 % gereed werkzaamheden en 25 % binnen 14 dagen na oplevering.

Indien de opdrachtgever afwijkt van bovengenoemde termijnen zonder dit schriftelijk te zijn overeengekomen met Ronbo Multidiensten, is Ronbo Multidiensten gemachtigd om alle werkzaamheden op te schorten, en zal dan niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een eventuele te late oplevering, en de gevolgen daarvan.

5.3  Betaling geschied door storting of overmaking op een door Ronbo Multidiensten aangewezen bankrekening. Ronbo Multidiensten heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker, totdat zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Ronbo Multidiensten is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Ronbo Multidiensten bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor Ronbo Multidiensten.

5.4 Ronbo Multidiensten is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Ronbo Multidiensten verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.  

De klant is aan Ronbo Multidiensten vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.  

5.6 Ingeval van verstrijken  van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan Ronbo Multidiensten verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Ronbo Multidiensten buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Ronbo Multidiensten om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van Ronbo Multidiensten uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens  Ronbo Multidiensten gehouden om de incassokosten te vergoeden die Ronbo Multidiensten heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen  of het op gebruikelijke  wijze samenstellen van het dossier. Deze  kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken en Nederland.

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

 1. Garantie

6.1 Indien door Ronbo Multidiensten aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Ronbo Multidiensten de te leveren producten  of diensten – naar de keuze van  de klant- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Ronbo Multidiensten de klant meedeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Ronbo Multidiensten.

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van Ronbo Multidiensten vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant ingeschakelde derden  of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak  zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Ronbo Multidiensten wijzigingen in  de door Ronbo Multidiensten geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 

 1. Reclames

7.1 Eventuele klachten  over een door Ronbo Multidiensten  geleverd product of dienst, dienen terstond door de klant aan Ronbo Multidiensten schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering  van de producten of diensten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Ronbo Multidiensten, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek  schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Ronbo Multidiensten niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren.

In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Ronbo Multidiensten van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Ronbo Multidiensten zijn gecrediteerd.

7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Ronbo Multidiensten het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven. Met een minimum van € 100,00.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1  Alle door Ronbo Multidiensten te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Ronbo Multidiensten, zolang de klant enige vordering  van Ronbo Multidiensten, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2  De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Ronbo Multidiensten te bewaren.

8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten,  zolang de  eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens  voor zover die overdracht  ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4  Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Ronbo Multidiensten tekort schiet of Ronbo Multidiensten goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Ronbo Multidiensten gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal  Ronbo multidiensten te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Ronbo Multidiensten. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant  met Ronbo Multidiensten was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Ronbo Multidiensten uit de terugneming voortvloeien.

 

 1. Ontbinding en beëindiging

9.1  De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke vermaning om binnen  een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2   In geval van verzuim van de klant is Ronbo Multidiensten gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Ronbo Multidiensten verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3   Ronbo Multidiensten is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang  te ontbinden indien de klant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem  aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar.  Ronbo Multidiensten zal vanwege deze  beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

 1. Overmacht

10.1  Ronbo Multidiensten is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Ronbo Multidiensten opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Ronbo Multidiensten niet langer mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2  Onder  het begrip ‘ overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Ronbo Multidiensten zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Ronbo Multidiensten als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Ronbo Multidiensten of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Ronbo Multidiensten.

10.3  Indien Ronbo Multidiensten bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1  Ronbo Multidiensten is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van personeel en leidinggevenden van Ronbo Multidiensten.

11.2  De totale aansprakelijkheid van Ronbo Multidiensten zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Ronbo Multidiensten aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de door de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11.3  Ronbo Multidiensten is niet aansprakelijk voor  schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

12.1   Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2   Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde  Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdraq) is uitgesloten.

12.3   Alle  eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ronbo Multidiensten ten tijde van het sluiten van deze  overeenkomst is gevestigd.